Не само „едно птиченце ни каза“, но и проучвания като това на Глобалната инициатива за устойчиво е-развитие (Global e-Sustainability Initiative – GeSi) от 2015 г. потвърждават, че ICT (Information and Communications Тechnologies) могат да намалят емисиите на CO2 с 20% до 2030 г. Питате се какво означава това за нас като телекомуникационна компания? Просто прочетете по-нататък!

Дигитализацията доведе до предизвикателства за телекомуникационните компании от две посоки. От една страна, е важно да се разшири инфраструктурата в цялата страна, за да станат възможни съответните широкоспектърни продукти и решения. От друга – и това е също толкова важно, нарастващото търсене на енергия от развиваща се мрежа, да бъде съобразено с околната среда, а ресурсите да се ползват внимателно.

Изправени пред своята екологична отговорност, от 2010 г. насам, внедрихме екологичен мениджмънт в цялата група, който контролира и измерва целите и дейностите. Когато става дума за намаляване на емисиите на CO2, първо прилагаме целенасочени мерки за намаляване и като втора стъпка – добиваме цялата енергия, от която се нуждаем, от възобновяеми източници, където това е възможно и икономически обосновано. Търсейки ролеви модели в цялата група, се срещнахме с някои изключителни проекти: A1 Австрия е пионер в природосъобразното снабдяване на своите клиенти чрез зелената си мрежа. В почти всички страни използваме слънчева и вятърна енергия, както и хибридни модели за базови станции, а в Беларус и Австрия фотоволтаичните паркове допринасят за производството на зелена енергия.

Въпреки стъпките, които сме предприели, и постигнатия от нас напредък, нашият път все още не е извървян и за да бъдем успешни, имаме нужда от подкрепящи мениджъри, специалисти, ориентирани към намиране на решения и отдадени служители, работещи в унисон.

Да бъдем отговорни към околната среда не е само въпрос на „да се чувстваме добре“, а дългосрочна и сериозна работа. Разгледайте някои от устойчивите активности в А1 Group и научете повече от Combined Annual Report 2017!